She Sticks Out Her Tongue

Anna Kérchy’s new monograph is out and bears an intriguing title: A nő nyelvet ölt: Feminista narratológia, esztétikai és testelméleti tanulmányok [She Sticks Out Her Tongue: Papers in Feminist Narratology, Aesthetics and Body Studies] (Szeged: JATEPress, 2018).

Here’s an excerpt from its Hungarian summary:

‘A nő nyelvet ölt című kötet válogatás test és reprezentáció viszonyrendszerének problematikáját feminista szemszögből boncolgató narratológiai és esztétikai tanulmányaimból. Az „Elmélet”, az „Irodalom”, a „Mozgókép”, a „Média”, és a „Képzőművészet” hívószavai köré csoportosított fejezetek szövegei párbeszédben állnak egymással, újra felvesznek, más megvilágításba helyezve tovább szőnek, átkereteznek egyes gondolatfonalakat, elbizonytalanítva a merev műfaji, mediális, vagy tudományterületi határvonalakat és hierarchiákat. Az interdiszciplináris, intermediális átjárások során írásaim argumentációjának közös szervezőelve a feminista nézőpont alkalmazása. Célom annak módszeres feltérképezése, hogy a hagyományosan, a hegemón patriarchális rend kirekesztő logikája szerint, hierarchikusan artikulálódó társadalmi nemi szerepek normatív kulturális szkriptjeinek elvárásrendszere, valamint az ideológiailag áthatott reprezentáció börtönét belülről felforgató női ellen-narratívák, test-szövegek ’szövete’ miképpen befolyásolják a természetesnek tettetve testébe-zárt női szubjektum, a marginalizált nőirodalom vagy nőművészet, a ’másként látó’ női nézőpozíció, a női térélmény és a női testtudat, a női szépség vagy épp az őrült nő toposzának kulturális konstrukcióit, személyes megtapasztalásait és etikai, politikai tétjeit. Vizsgálódásaim szükségszerűen multifokális perspektívából közelítenek meg egy-egy kérdéskört, lévén, hogy a feminista teóriák olyan kulcsfogalmai, mint a másság, másikság, különbözőségképzés egyszerre bírnak szociálpolitikai, morálfilozófiai, és művészetelméleti relevanciával. A bináris oppozíciókat elvetendő, a politikum és az esztétikum (vagy épp antiesztétikum) párhuzamos olvasata mellett, egyszerre kerül megvitatásra megélt jelenvalóságunk prezenciájának húsbavágó tapasztalata és fiktív fantáziavilág-beli, művészi, kulturális reprezentációink jelentésrétegeinek dinamikus interakciói.’

Book presentation soon to be announced.